Regulamin Klubu New Age Fitness

 

 

 1. Postanowienia ogólne

1.1 Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu mowa jest o:

a) Abonamencie – należy przez to rozumieć abonament płacony przez Klubowicza z góry za dany okres

b) Kontrakcie – należy przez to rozumieć ilość abonamentów w Klubie na które deklaruje się Klubowicz, płacone ratalnie co 30 dni lub za cały zadeklarowany okres Kontraktu.

c) Cenniku – należy przez to rozumieć cennik usług i opłat członkowskich, do którego Klubowicz ma nieograniczony dostęp w recepcji Klubu;d) Karcie Klubowej – należy rozumieć przez to imienną kartę uprawniającą do korzystania z usług Klubu - usługi zawarte w poszczególnych rodzajach Abonamentów, wydawaną po podpisaniu umowy;

e) Klubie – należy rozumieć przez to Klub New Age Fitness zarządzany przez spółkę New Age Fitness Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-186, ul. Modlińska 115, zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym dla M. ST. Warszawy w rejestrze KRS po numerem: 0000441693, NIP: 524-275-55-55 ;

f) Klubowiczu – należy rozumieć przez to osobę, która jest członkiem Klubu New Age Fitness, korzysta z jego usług i wpłaciła Opłatę Członkowską;

g) Opłacie Członkowskiej – należy przez to rozumieć jednorazową, bezzwrotną opłatę wstępną, której wysokość określa Cennik;

h) Regulaminie – należy przez to rozumieć wyłącznie niniejszy Regulamin Klubu New Age Fitness;

i) Umowie (Deklaracja Członkowska) – należy przez to rozumieć umowę o przynależność do Klubu, zawieraną pomiędzy Klubowiczem, a Klubem w momencie zapoznania się Klubowicza z treścią Regulaminu, dokonania przez Klubowicza zapłaty Opłaty Członkowskiej oraz zaakceptowania treści przedmiotowego Regulaminu własnoręcznym podpisem;

1.2 Regulamin określa prawa i obowiązki Klubowiczów oraz Klubu.

1.3 Aby zostać Klubowiczem należy zawrzeć Umowę, uiścić Opłatę Członkowską w wysokości 99zł, opłacić Abonament oraz złożyć pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach oferowanych przez Klub podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez ich przedstawiciela ustawowego.

1.4 Warunki korzystania przez Klubowicza z uprawnień wynikających z Umowy określa Regulamin, który stanowi jej integralną część. W dniu zapłaty Abonamentu, Klubowicz otrzymuje kopię Regulaminu, co kwituje własnoręcznym podpisem. Umowa zawarta pomiędzy Klubowiczem, a Klubem zostaje zawarta w momencie podpisania Regulaminu i zapłaty przez Klubowicza Opłaty Członkowskiej i Abonamentu. Opłatę członkowską oraz opłatę za abonament Klient zobowiązuje się uiścić w dniu podpisania umowy gotówką, kartą lub przelewem.

1.5 Klubowiczami mogą zostać osoby pełnoletnie. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą zostać Klubowiczami za pisemną zgodą ich przedstawiciela ustawowego, wyrażoną poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Deklaracji Klubowej.

2. Karty Klubowe

2.1 W momencie podpisania Umowy, Klubowicz otrzymuje Kartę Klubową. Udostępnienie Kart Klubowych osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu.

2.2 Klubowicz zobowiązuje się, na prośbę personelu Klubu, okazać dowód tożsamości.

2.3 Klubowicz wyraża zgodę na zrobienie sobie zdjęcia, które będzie służyło do jego identyfikacji.

2.4 Płatności są dokonywane z góry za zadeklarowany w Kontrakcie okres korzystania z usług Klubu. Okres rozliczeniowy to 30 dni.

2.5 W przypadku zgubienia Karty Klubowej Klubowicz jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Klubu. Duplikat Karty Klubowej będzie wydany po uiszczeniu opłaty według Cennika.

2.6 Po wejściu do Klubu Klubowicz zostawia Kartę Klubową w recepcji, a w zamian dostaje kluczyk do szafki ubraniowej. W przypadku zgubienia kluczyka zobowiązany jest do uiszczenia opłaty według Cennika.

2.7 Klubowicz, który nie uiści Opłaty Abonamentowej za bieżący okres bez zgody kierownictwa Klubu, traci automatycznie prawo do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Klub do dnia uiszczenia Abonamentu. Abonament powinien być w każdym przypadku uiszczony w wysokości należnej za zaległy okres. Nieterminowe uiszczanie opłat abonamentowych skutkuje utratą prawa do zniżek – rabatów.

3. Usługi świadczone przez Klub.

3.1 Usługi standardowe zawarte we wszystkich rodzajach abonamentów.:

a) Siłownia:

• strefa cardio*

• strefa cross training*

• strefa izotonic*

• strefa wolnych ciężarów*

b) Zajęcia grupowe/fitness

c) Sauny

d) Kącik malucha**

3.2 Rodzaje Abonamentów:

WEEKENDOWY

Karta Klubowa uprawnia do nieograniczonego korzystania z usług standardowych w każdą sobotę i niedzielę w godzinach otwarcia Klubu.

PORANNY

Karta Klubowa uprawnia do nieograniczonego korzystania z usług standardowych od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-16:00 ( godzina opuszczenia Klubu ) oraz w każdą sobotę i niedzielę w godzinach otwarcia Klubu.

UWAGA po przekroczeniu dopuszczalnego czasu korzystania z Klubu powyżej 15 minut, Klubowicz zobowiązany jest do zapłaty kwoty 10 zł w momencie opuszczania Klubu.

OPEN

Karta Klubowa uprawnia do nieograniczonego korzystania z usług standardowych od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia Klubu.

*Klubowicz w momencie wykupienia dowolnego Abonamentu ma możliwość otrzymania dwóch bezpłatnych jednorazowych zaproszeń (tzw. ONE DAY PASS) dla znajomych.

** Klubowicz może korzystać z usług kącika malucha w godzinach jego otwarcia oraz nie więcej niż 90 min. dziennie. Po przekroczeniu tego limitu czasowego, Klubowicz winien opłacić należność dodatkową, wg. Cennika.

4. Korzystanie z usług Klubu.

4.1 Do korzystania z usług Klubu uprawnieni są wyłącznie Klubowicze posiadający opłacony Abonament lub osoby które wykupiły jednorazowy bilet wstępu.

4.2 Klubowicz zobowiązany jest do:

a) Powstrzymywania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług Klubu przez innych Klubowiczów,

b) Nie prowadzenia na terenie Klubu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, promocyjnej lub reklamowej, bez zgody Klubu,

c) Przestrzegania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się, przechowywania wnoszonych ze sobą rzeczy (przedmiotów) w szafkach udostępnionych przez Klub,

d) Zapoznania się z instrukcjami użytkowania/korzystania z siłowni, sal fitness, sauny suchej.

e) Odłożenia sprzętu po każdym ćwiczeniu na przeznaczone do tego miejsce,

f) Nie spożywania alkoholu oraz nie palenie tytoniu na terenie Klubu,

g) Ćwiczenie w stroju i obuwiu sportowym (zabrania się ćwiczyć w klapkach, sandałach),

h) Podporządkowania się zarządzeniom Klubu i poleceniom trenera lub menadżera Klubu,

i) Zgłaszania wszelkich zauważalnych wad lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń i sprzętów relaksacyjnych,

j) Nie wnoszenia ani tym bardziej pozostawiania w szafkach, żadnych dokumentów, pieniędzy i innych przedmiotów wartościowych, przedmiotów ani środków niebezpiecznych dla zdrowia lub życia, substancji i przedmiotów nielegalnych lub pochodzenia nielegalnego, żrących lub w inny sposób negatywnie działających na zdrowie.

 

 

 4.3. Klubowicz ma prawo zawieszenia Abonament na następujących zasadach:

a) Pierwsze 4 tygodnie zawieszenia jest nieodpłatne przy karnetach WEEKENDOWY 12 MIESIĘCY, OPEN 12 MIESIĘCY i PORANNY 12 MIESIĘCY,

b) Klubowicz ma prawo zawiesić abonament bezpłatnie na 2 tygodnie przy Abonamentach WEEKENDOWY 6 MIESIĘCY, OPEN 6 MIESIĘCY i PORANNY 6 MIESIĘCY,

c) Za kolejne tygodnie/ miesiące zawieszenia Klubowicz uiścić opłatę wynoszącą 50% wartości okresu zawieszenia w stosunku do ceny miesięcznej raty posiadanego Abonamentu,

d) Minimalny okres zawieszenia Abonamentu to 7 dni,

e) Jeżeli klubowicz wykorzystał całkowity okres zawieszeń, jakie posiadał w wykupionym przez siebie Abonamencie, ma prawo do dalszych zawieszeń swojego abonamentu wg. następujących zasad:

• minimalny okres zawieszenia Abonamentu to 14 dni

• zawieszenie Abonamentu jest płatne z góry

• wysokość opłaty za zawieszenie Abonamentu wynosi 50% wartości okresu zawieszenia w stosunku do ceny miesięcznej raty posiadanego Abonamentu.

4.4 Studentom po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej przysługuje przy Abonamentach 12-miesięcznych - 8 tygodni okresu bezpłatnego zawieszenia, przy Abonamentach 6-miesiecznych – 4 tygodnie okresu bezpłatnego zawieszenia. Minimalny okres zawieszenia to 7 dni.

5. Sprawy organizacyjne

5.1 Wszelkie dokumenty, pieniądze i inne przedmioty wartościowe wnoszone przez Klubowicza na teren Klubu mogą być przechowywane wyłącznie w sejfie znajdującym się w recepcji Klubu i tylko za utratę tak przechowywanych wyżej wymienionych przedmiotów Klub ponosi pełną odpowiedzialność.

5.2 Klub udostępnia Klubowiczom na czas obecności w Klubie, szafki zamykane na klucz, w których Klubowicz powinien pozostawić swoje ubranie oraz przedmioty zwykle wnoszone w tego typu sytuacjach, z uwzględnieniem. *4 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Klub może, kierując się bezpieczeństwem przechowywania rzeczy należących do Klubowiczów, zmieniać typy szafek oraz rodzaju ich zamknięć i innych zabezpieczeń.

5.3 Każdego dnia po stwierdzeniu przez pracownika Klubu, że szafka pozostaje zamknięta pomimo opuszczenia Klubu przez Klubowicza, Klub ma prawo otworzyć i opróżnić szafkę. Przedmioty znalezione w szafce będą zbierane i składowane w specjalnym pojemniku, z którego właściciel będzie mógł je odebrać. Klub będzie przechowywał pozostawione rzeczy przez okres miesiąca , po upływie którego uznaje się, że rzeczy zostały porzucone. Klub ma także prawo do otwarcia zamkniętej szafki w każdym czasie przy jednoczesnej obecności Klubowicza, któremu wydano klucz do szafki oraz na każde żądanie organów ścigania lub innych uprawnionych władz.

5.4 Godziny otwarcia Klubu oraz plan zajęć jest dostępny w recepcji Klubu oraz na stronie WWW. O każdej zmianie w tym zakresie, a także konieczności zamknięcia Klubu z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac remontowych i konserwacyjnych, Klubowicze będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w recepcji klubu oraz na stronie WWW.

5.5 Kierownictwo Klubu może podjąć decyzję o zamknięciu Klubu w niektóre święta kościelne, państwowe lub lokalne. Klubowicze Klubu będą o tym poinformowani poprzez wywieszenie stosownej informacji w recepcji Klubu lub na stronie WWW.

5.6 Klubowicz ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Klubowi swoim działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.

5.7 W przypadku wątpliwości co do sposobu obsługi sprzętu oraz urządzeń znajdujących się na terenie Klubu Klubowicz zobowiązany jest zasięgnąć porady personelu Klubu, aby uniknąć spowodowania kontuzji. Klubowicz korzysta z urządzeń dostępnych w Klubie na własną odpowiedzialność i ryzyko, a odpowiedzialność Klubu ogranicza się do odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Klubowicza na zasadach ogólnych określonych przez powszechnie obowiązujące prawo.

5.8. New Age Fitness nie zapewnia Klubowiczom parkingu strzeżonego. Parking znajdujący się przed Klubem pozostaje do dyspozycji Klubowiczów, jednak Klub nie zapewnia ochrony pozostawionym na nim samochodom.

5.9 Osoby korzystające z usług Klubu i przebywające na jego terenie proszone są o kulturalne zachowanie, zachowanie higieny osobistej (używanie ręcznika), należytą uwagę oraz kierowanie się zdrowymi rozsądkiem.

5.10 Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia świadczeń swoich usług lub wyproszenia ze swego terenu osób łamiących postanowienia Regulaminu.

6. Rozwiązanie Umowy przez Klubowicza.

6.1 Jeżeli Klubowicz z jakiegokolwiek powodu jest niezadowolony z usług Klubu, w ciągu pierwszych 10 dni od podpisania Umowy, Klubowicz ma prawo do odstąpienia od Umowy i zwrotu wszystkich zapłaconych opłat, z wyjątkiem Opłaty Członkowskiej, które nie podlegają zwrotowi.

6.2 W czasie minimalnego okresu członkostwa (czas trwania podpisanej Umowy) Klubowicz może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, takich jak:

a) z istotnych i istniejących względów medycznych dotyczących Klubowicza uniemożliwiających mu korzystanie z usług Klubu (potwierdzonych odpowiednim zaświadczeniem lekarskim),

b) zmiana miejsca zamieszkania (pow. 15km) - uniemożliwiająca dojazd bądź dotarcie do klubu (potwierdzona dokumentem zmiany zameldowania lub powrotu do miejsca zameldowania),

c) utraty pracy/utrata źródła dochodu przez klubowicza (potwierdzoną przez odpowiednim zaświadczeniem z miejsca pracy-świadectwo pracy),

6.3 Okres wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w pkt 6.2, wynosi jeden miesiąc, który rozpoczyna swój bieg w dniu płatności najbliższej raty od dnia złożenia wypowiedzenia, a kończy się po 30 dniach od tego okresu.

6.4 Wszelkie wpłaty dokonane na rachunek Klubu po wygaśnięciu Umowy będą zaliczane na poczet nieopłaconego dotychczas Abonamentu. W przypadku, gdy kwota przelewu przenosić będzie wartość zaległości w zapłacie Klubowicza, zostanie ona niezwłocznie zwrócona na rachunek nadawcy przelewu.

7. Rozwiązanie Umowy przez Klub.

7.1 Członkostwo może zostać rozwiązane bez wypowiedzenia, jeżeli kontynuacja członkostwa szkodzi reputacji i interesom któregokolwiek obiektu Klubu, w szczególności z powodu agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

7.2 Członkostwo może zostać rozwiązane przez Klub bez wypowiedzenia, jeżeli Klubowicz rażąco narusza warunki niniejszej umowy, pomimo pisemnego wezwania go na piśmie do zaprzestania naruszeń.

7.3 Członkostwo może zostać rozwiązane przez Klub, jeżeli klub macierzysty Klubowicza całkowicie zakończy działalność.

7.4 Z urządzeń Klubu mogą korzystać wyłącznie Klubowicze, którzy opłacili abonament.

8. Postanowienia końcowe.

8.1 Klub zastrzega sobie prawo do fotografowania pomieszczeń Klubu, podczas odbywających się w Klubie zajęć, a wizerunek osób obecnych w Klubie w tym czasie utrwalony w sposób niezamierzony, będzie stanowił wyłącznie szczegół większej całości. Przed wykonaniem zdjęcia osoba je wykonująca uprzedzi osoby przebywające w Klubie o takim zamiarze, a osoby niezgadzające się na utrwalenie swojego wizerunku poproszone będą o opuszczenie kadru w momencie wykonywalna zdjęcia.

8.2 Uwagi dotyczące Klubu mogą być składane w formie pisemnej w recepcji Klubu.

8.3 W przypadku zmiany Regulaminu Klubowicz ma prawo zadecydować, który Regulamin chce kontynuować, ten który podpisał przy zawarciu umowy czy nowy. W przypadku braku decyzji ze strony Klubowicza, w mocy pozostają przepisy Regulaminu podpisanego przez Klubowicza. Jeżeli zmiany Regulaminu będą musiały objąć również prawa i obowiązki Klubowicza, z uwagi na zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w takim wypadku Klubowicz ma prawo do wypowiedzenia Umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, który to okres jest liczony zgodnie z punktem 6.3 niniejszego Regulaminu.

8.4 W przypadku utraty mocy obowiązującej przez którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

8.5 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

Regulamin Płatności Klubu NEW AGE FITNESS

 

Regulamin określa zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez wykorzystanie Panelu Klienta online lub przy użyciu Aplikacji Kiosku Samoobsługowego.

 

I. Definicje

1.    „Klub” - obiekt sportowo – rekreacyjny - NEW AGE FITNESS zarządzany przez firmę NEW AGE FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Modlińska 115, 03-186 Warszawa NIP 524-275-55-55 mającą swoją siedzibę pod adresem ul. Modlińska 115 03-186 Warszawa

2.    „Klient” „Nowy Klient”- osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych

3.    „Aplikacji Kiosku Samoobsługowego” - urządzenie zlokalizowane w klubie, za pośrednictwem, którego możliwy jest zakup usług Klubu.

4.    „Panel Klienta” - internetowe konto Klubowicza dostępne po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony www. Służy do zarządzania usługami oferowanymi przez Klub.

5.    „Karnet” -jedna z usług klubu w ramach członkostwa, uprawniająca do wstępu do Klubu za pomocą karty zarejestrowanej przy pierwszej wizycie w Aplikacji Kiosku.

6.    „Jednorazowe Wejście” -jedna z usług Klubu uprawniająca Klienta do wejścia na teren Klubu w przeciągu 24h od chwili pierwszego wejścia z uwzględnieniem, iż po wyjściu z Klubu ponowne wejście jest możliwe po upływie 2h od wyjścia

 

II. Zasady Ogólne

 1. Dostęp do Klubu oraz prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub uzyskuje się poprzez okazanie ważnego Karnetu czy zakupienia Wejścia Jednorazowego.
 2. Klub oferuje usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu lub Jednorazowego Wejścia oraz zarządzaniu Panelem Klienta przy użyciu aplikacji internetowej lub przy użyciu Aplikacji Kiosku Samoobsługowego.
 3. Klient lub Nowy Klient, który chce skorzystać z usług klubu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin Klubu New Age Fitness. 
 4. Internetowy Panel Klienta oraz Aplikacja Kiosku Samoobsługowego umożliwiają: dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez klub usługami, rejestrację Nowych Klientów, zarządzanie kontem, zakup karnetu lub jednorazowego wejścia.

III. Zakres usług oferowanych drogą elektroniczną

1.    Opłaty wnoszone są za pomocą następujących metod płatności:

a)    użycia karty płatniczej z aktywną funkcją płatności internetowych uprawniającą Klub do obciążenia rachunku bankowego Klienta, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym Okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym Okresie rozliczeniowym, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Klienta,

b)    jednorazowej płatność kartą lub przelewem elektronicznym

c)    przelewem

2.     Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z     Internetowego Panelu Klienta lub z Aplikacji Kiosku Samoobsługowego po zaakceptowaniu Regulaminów, które są dostępne na stronie internetowej klubu oraz aplikacji kiosku.

3.    Klient zobowiązany jest poinformować Klub oraz zmienić sposób realizacji płatności lub usługę w przypadkach:

a)  wycofania w swoim banku zgody na obciążanie karty,

b)    braku środków na rachunku bankowym Klubowicza niewystarczających na pokrycie pełnej opłaty,

c)    gdy rachunek Klubowicza został zamknięty,

d)    gdy Klubowicz złożył w swoim banku dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty,

e)    zmienił dane w swoim banku, niezbędne do realizacji przez Klub polecenia obciążenia karty,

f)     Klub podjął 3 kolejne, nieudane próby obciążenia karty Klubowicza.

4.    Klient jest zobowiązany:

a)    przed skorzystaniem z polecenia obciążenia karty do weryfikacji we własnym zakresie, czy karta Klubowicza obsługuje płatności internetowe oraz płatności rekurencyjne.

b)    do poinformowania swojego banku o anulowaniu polecenia obciążenia karty.

5.    Klient, Nowy Klient oraz inny użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną bez składania dodatkowych oświadczeń woli.

6.    Klub nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie Internetowego Panelu Klienta lub z Aplikacji Kiosku Samoobsługowego w sposób niezgodny z Regulaminem.

7.    Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Internetowego Panelu Klienta lub z Aplikacji Kiosku Samoobsługowego, w szczególności poprzez podanie przez Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient lub Nowy Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.

IV. Zwroty, reklamacje

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od świadczonych przez klub usług w przypadku: zakupu z wykorzystaniem Internetowego Panelu Klienta pierwszego Karnetu lub jednorazowego wejścia w rozumieniu Regulaminu w terminie czternastu dni od daty jego zakupu w formie pisemnego oświadczenie o odstąpieniu zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej.
 2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu, na prośbę Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu.
 3. Klient może składać reklamacje dotyczące Klubu oraz inne skargi lub wnioski za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres email dostępny na stronie internetowej.
 4.  Składając reklamację Klient zobowiązany jest:

a.    podać imię i nazwisko oraz PESEL (w przypadku jego braku – adres zamieszkania);

b.    wskazać Klub, którego dotyczy reklamacja;

c.     dokładnie opisać zastrzeżenie dotyczące Klubu lub jego funkcjonowania, ze wskazaniem daty ewentualnego zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji;

 

5.    Klub zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej zgodnie z Regulaminem w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Spółka poinformuje Klienta wiadomością elektroniczną wysłaną na adres Klubowicza wskazany w Panelu Klienta lub w przypadku posiadaczy Kart Sportowych na adres, z którego wpłynęła reklamacja.

V. Uwagi końcowe

1.    Klub jest uprawniony do wprowadzania zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i zakresie, na co Klubowicz wyraża zgodę. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmieniony regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej.

Regulamin Płatności Parku Trampolin NEW AGE JUMP

 

Regulamin określa zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez wykorzystanie Panelu Klienta online lub przy użyciu Aplikacji Kiosku Samoobsługowego.

 

I. Definicje

1.    „PARK” - obiekt sportowo – rekreacyjny - NEW AGE JUMP zarządzany przez firmę NEW AGE FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Modlińska 115, 03-186 Warszawa NIP 524-275-55-55 mającą swoją siedzibę pod adresem ul. Modlińska 115 03-186 Warszawa

2.    „Klient” „Nowy Klient”- osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych

3.    „Aplikacji Kiosku Samoobsługowego” - urządzenie zlokalizowane w klubie, za pośrednictwem, którego możliwy jest zakup usług Parku.

4.    „Panel Klienta” - internetowe konto Klubowicza dostępne po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony www. Służy do zarządzania usługami oferowanymi przez Park.

5.    „Karnet” - jedna z usług Parku w ramach oferty, uprawniająca do wstępu na teren Parku.

6.    „Jednorazowe Wejście” - jedna z usług Parku uprawniająca Klienta do wejścia do Parku na czas 1h lub 2h.

 

II. Zasady Ogólne

 1. Dostęp do Parku oraz prawo do korzystania z usług oferowanych przez Park uzyskuje się poprzez okazanie wykupionego Karnetu lub zakupienia Wejścia Jednorazowego.
 2. Park oferuje usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu lub Jednorazowego Wejścia oraz zarządzaniu Panelem Klienta przy użyciu aplikacji internetowej lub przy użyciu Aplikacji Kiosku Samoobsługowego.
 3. Klient lub Nowy Klient, który chce skorzystać z usług klubu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin Parku Trampolin New Age JUMP. 
 4. Internetowy Panel Klienta oraz Aplikacja Kiosku Samoobsługowego umożliwiają: rezerwacji, dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez klub usługami, rejestrację Nowych Klientów, zarządzanie kontem, zakup karnetu lub jednorazowego wejścia.

III. Zakres usług oferowanych drogą elektroniczną

1.    Opłaty wnoszone są za pomocą następujących metod płatności:

a)    użycia karty płatniczej z aktywną funkcją płatności internetowych uprawniającą Park do obciążenia rachunku bankowego Klienta, pełną należną kwotą z tytułu opłaty na wybraną opcję z cennika.

b)    jednorazowej płatność kartą lub przelewem elektronicznym

c)    przelewem

8.     Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z     Internetowego Panelu Klienta lub z Aplikacji Kiosku Samoobsługowego po zaakceptowaniu Regulaminów, które są dostępne na stronie internetowej klubu oraz aplikacji kiosku.

9.    Klient zobowiązany jest poinformować Park oraz zmienić sposób realizacji płatności lub usługę w przypadkach:

a)  wycofania w swoim banku zgody na obciążanie karty,

b)    braku środków na rachunku bankowym Klubowicza niewystarczających na pokrycie pełnej opłaty,

c)    gdy rachunek Klubowicza został zamknięty,

d)    gdy Klubowicz złożył w swoim banku dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty,

e)    zmienił dane w swoim banku, niezbędne do realizacji przez Klub polecenia obciążenia karty,

f)     Klub podjął 3 kolejne, nieudane próby obciążenia karty Klubowicza.

10.  Klient jest zobowiązany:

a)    przed skorzystaniem z polecenia obciążenia karty do weryfikacji we własnym zakresie, czy karta Klubowicza obsługuje płatności internetowe oraz płatności rekurencyjne.

b)    do poinformowania swojego banku o anulowaniu polecenia obciążenia karty.

11.  Klient, Nowy Klient oraz inny użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną bez składania dodatkowych oświadczeń woli.

12.  Klub nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie Internetowego Panelu Klienta lub z Aplikacji Kiosku Samoobsługowego w sposób niezgodny z Regulaminem.

13.  Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Internetowego Panelu Klienta lub z Aplikacji Kiosku Samoobsługowego, w szczególności poprzez podanie przez Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient lub Nowy Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.

 

IV. Zwroty, reklamacje

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od świadczonych przez klub usług w przypadku: zakupu z wykorzystaniem Internetowego Panelu Klienta pierwszego Karnetu lub jednorazowego wejścia w rozumieniu Regulaminu w terminie czternastu dni od daty jego zakupu w formie pisemnego oświadczenie o odstąpieniu zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej.
 2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu, na prośbę Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu.
 3. Klient może składać reklamacje dotyczące Parku oraz inne skargi lub wnioski za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres email dostępny na stronie internetowej.
 4.  Składając reklamację Klient zobowiązany jest:

a.    podać imię i nazwisko oraz PESEL (w przypadku jego braku – adres zamieszkania);

b.    wskazać Park, którego dotyczy reklamacja;

c.     dokładnie opisać zastrzeżenie dotyczące Parku lub jego funkcjonowania, ze wskazaniem daty ewentualnego zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji;

 

5.    Park zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej zgodnie z Regulaminem w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Spółka poinformuje Klienta wiadomością elektroniczną wysłaną na adres Klubowicza wskazany w Panelu Klienta lub w przypadku posiadaczy Kart Sportowych na adres, z którego wpłynęła reklamacja.

 

V. Uwagi końcowe

1.    Park jest uprawniony do wprowadzania zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i zakresie, na co Klubowicz wyraża zgodę. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmieniony regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej.